Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

De Algemene Voorwaarden (hierna: “de Voorwaarden”) regelen de relatie tussen de klant als aanvrager of gebruiker van een profiel en de Vleeshouwerij d’Entrecôte Borgloon BVBA (hierna: “de Vleeshouwerij).

Bij de aanvraag en/of het gebruik van een profiel, neemt de klant kennis van deze Voorwaarden en aanvaardt de toepassing daarvan. De Voorwaarden zijn, met inbegrip van de definities, eveneens van toepassing op de functionaliteiten van het profiel naast eventuele bijkomende bijzondere voorwaarden die voor deze functionaliteiten zijn bepaald.

Indien de klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in deze Voorwaarden, is een verder gebruik van het profiel en de functionaliteiten daarvan, onmogelijk.

 

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

 

De Vleeshouwerij

Vleeshouwerij d’Entrecôte Borgloon BVBA (hierna: de Vleeshouwerij), met maatschappelijke zetel te B-3590 Diepenbeek, Wasserijstraat 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0697.723.572. Het BTW-nummer van de Vleeshouwerij is: BE 0697.723.572.

Email: info@vleeshouwerijdentrecote.be

Telefoonnummer: 012/22 76 53

Adres winkel: Markt 14, 3840 Borgloon

De Vleeshouwerij is bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag van 08u30 t.e.m. 18u. Maandag, zondag en feestdagen is de Vleeshouwerij gesloten, behoudens door de Vleeshouwerij gecommuniceerde afwijkingen hierop.

 

DEFINITIES

 

De klant

De klant is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een profiel door middel van de daarvoor voorziene identificatiemiddelen aanvraagt of gebruikt. De klant – natuurlijke persoon – is meerderjarig en handelt steeds in de hoedanigheid van consument. Door online te bestellen en gebruik te maken van van het profiel / de login verklaart de klant (consument) minstens 18 jaar en ouder te zijn.

 

Het profiel

Het profiel bestaat uit / is samengesteld door identificatiemiddelen, meer bepaald een login. Het zijn middelen die toelaten de klant te identificeren en te koppelen aan zijn profiel. Het profiel wordt uitgegeven door de Vleeshouwerij en vormt een exclusief, gepersonaliseerd en strikt persoonlijk profiel, gebaseerd op de gegevens die de klant zelf heeft meegedeeld of toegevoegd.

 

De login

Onder login wordt begrepen een account, bestaande uit een gebruikersnaam en een paswoord waarmee de klant zich online kenbaar kan maken en is het identificatiemiddel van het profiel.

 

Functionaliteiten

Aan een geactiveerd profiel kan een functionaliteit worden verbonden, zoals een betaalfunctie. Het staat de klant volledig vrij deze aan te vragen en te gebruiken mits kennisname en aanvaarding van de eventuele bijkomende voorwaarden die aan de aanvraag en het gebruik van deze functionaliteit zijn verbonden.

 

Algemene Voorwaarden

 1. Doel van deze voorwaarden:

Met deze Voorwaarden wordt beoogd de klant de essentiële informatie mee te delen over de rechten en verplichtingen die gekoppeld zijn aan de aanvraag en het gebruik van een profiel. Dit zowel door de klant als door een eventuele derde aan wie de klant het gebruik van zijn profiel heeft toegestaan.

 1. Toepasselijkheid:
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online transacties tussen de Vleeshouwerij en de klant.
 3. Aanvraag van het profiel: De aanvraag van het profiel is geheel kosteloos. Door de aanvraag van een login wordt een profiel gecreëerd. Deze aanvraag geschiedt online. De Vleeshouwerij beslist als enige over de toekenning van de aanvraag zonder enige verantwoording verschuldigd te zijn. Er wordt slechts één profiel per persoon toegekend. Het profiel met haar identificatiemiddelen blijft te allen tijde eigendom van de Vleeshouwerij. De overeenkomst tussen de Vleeshouwerij en de klant die tot stand komt via een correcte en aanvaarde registratie, online of op papier, is van onbepaalde duur.
 4. Gebruik van het profiel: De klant blijft als enige verantwoordelijk voor het correcte gebruik van zijn profiel. Hij zal de Vleeshouwerij integraal vrijwaren voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het geven van verkeerde of onvolledige gegevens bij de aanvraag of het beheer van het profiel, of een verkeerd gebruik van het profiel.
 5. Stopzetting van het profiel door de klant: De klant heeft het recht te allen tijde kosteloos en zonder enige motivering zijn profiel te verwijderen. Dit kan door schriftelijke kennisgeving aan de maatschappelijke zetel van de Vleeshouwerij. Als datum van stopzetting geldt in dat geval de datum van ontvangst van de kennisgeving door de Vleeshouwerij. Het stopzetten van het profiel impliceert dat er niet langer gebruik kan worden gemaakt van (de identificatiemiddelen van) het profiel op basis waarvan de klant functionaliteiten die aan het profiel zijn gekoppeld, genoot of benutte.
 6. Verlies, diefstal of misbruik: Elk verlies, elke diefstal of elk vermoeden van misbruik van (een identificatiemiddel van) het profiel dient onmiddellijk door de klant te worden gemeld aan de maatschappelijke zetel van de Vleeshouwerij. De Vleeshouwerij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van een identificatiemiddel van het profiel, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van het profiel al dan niet via het gebruik van de identificatiemiddelen. De Vleeshouwerij kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat de klant als gevolg van verlies, diefstal, blokkering of soortgelijke situaties, geen of slechts gedeeltelijk een bepaald voordeel kan genieten.
 7. Stopzetting van het profiel door de Vleeshouwerij: De Vleeshouwerij heeft te allen tijde het recht om de werking van een profiel stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. Dit is onder meer het geval wanneer sprake is van (een vermoeden van) misbruik, frauduleus handelen of ander ongeoorloofd gebruik van het betreffende profiel. De Vleeshouwerij heeft in dat geval ook het recht verstrekte voordelen terug te vorderen, onverminderd elk ander recht waarover zij zou beschikken op basis van deze Voorwaarden of de wet. Blokkering door de Vleeshouwerij van een identificatiemiddel van het profiel is eveneens mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant wanneer het nuttig wordt geacht voor de veiligheid van het systeem of voor de vrijwaring van de financiële belangen van de Vleeshouwerij, bijvoorbeeld in geval van verlies of diefstal van de gegevens; of indien er gedurende twee jaar geen activiteiten meer worden verricht door middel van dat identificatiemiddel. De stopzetting van het profiel door de Vleeshouwerij kan in geen geval aanleiding geven tot een recht op schadevergoeding ten voordele van de klant.
 8. Vervanging identificatiemiddelen: De Vleeshouwerij kan te allen tijde bij gemotiveerd verzoek van de klant toestaan dat er een nieuwe login wordt gecreëerd ter vervanging van de voorgaande.
 9. Opschorting website:

De Vleeshouwerij behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten om welkdanige reden ook, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat hiervoor door de klant een schadevergoeding kan worden geëist.

 1. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat de Vleeshouwerij nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikken en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. De Vleeshouwerij behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Daaronder zijn eveneens begrepen de creatie van bijkomende of andere voorwaarden gekoppeld aan de identificatiemiddelen van het profiel. In geval van wijzigingen zal de Vleeshouwerij de klant hierover informeren. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft hij het recht om kosteloos en met onmiddellijke ingang zijn profiel stop te zetten volgens de voorwaarden bepaald in punt 5 van deze Voorwaarden. De klant wordt er eveneens over geïnformeerd dat het verder gebruik van zijn profiel de uiting van de kennisname en aanvaarding van de wijzigingen in deze Voorwaarden inhoudt.
 2. Vragen of klachten: De klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht per e-mail via info@vleeshouwerijdentrecote.be. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Geschillen in verband met huidige voorwaarden voor online verkoop, of verband houdend met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst vallen uitsluitend onder het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken zijn de rechtbanken van Tongeren.
 3. Herroepingsrecht: Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom door hun aard niet geannuleerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 4. Conformiteit: De Vleeshouwerij levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig is. De gegevens voldoen aan de normale verwachtingen die de klant eraan mag toeschrijven. Het aangegeven gewicht van de producten in onze webshop is een richtgewicht. De Vleeshouwerij is niet aansprakelijk voor kleine afwijkingen in reëel gewicht van de waren.
 5. Prijzen / Betaling: De in onze webshop vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief kosten, belastingen, taksen en BTW. Voor elke bestelling via de website geldt een betalingsverplichting. Om die reden dient er steeds onmiddellijk, elektronisch betaald te worden. De klant kiest de gewenste betaalwijze: Bancontact/Mister Cash of Creditcard.
 6. Afhaling producten: alle bestellingen staan op de aangegeven datum en het aangeduide tijdstip ter beschikking in onze winkel te Markt 14, 3840 Borgloon en dienen steeds aldaar afgehaald te worden. De Vleeshouwerij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade vanwege een laattijdige afhaling van de producten. Indien de klant de producten niet komt afhalen zal de vleeshouwerij de producten evenmin terug betalen.
 7. Overmacht: In geval van overmacht is de Vleeshouwerij niet gehouden haar verplichtingen na te komen en zal zij deze opschorten. De Vleeshouwerij zal in overleg met de klant trachten voorlopige maatregelen te nemen en de problemen op te lossen. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de Vleeshouwerij, waardoor zij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen. Als voorbeeld, doch zeker niet exhaustief: brand, overstroming, energiestoringen, storingen in telecommunicatie of netwerkverbinding, storingen in communicatiesystemen of betalingssystemen, niet-tijdige levering van toeleveranciers, stakingen door derden.
 8. Aansprakelijkheid: De Vleeshouwerij is niet aansprakelijke voor enige schade die zou veroorzaakt worden door haar fout of nalatigheid, tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook die van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van de Vleeshouwerij is beperkt tot de rechtstreekse en persoonlijk geleden schade en slechts tot een bedrag van de aankoopprijs van het product in kwestie.

De klant kent de beperkingen en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of gelijkaardig medium. De Vleeshouwerij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar website of van een andere, meer bepaald links en hyperlinks

 1. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Het gebruik van het profiel vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant. De klant verbindt zich ertoe de Vleeshouwerij tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde de Vleeshouwerij toe te staan een correcte dienstverlening te bieden. Deze dienstverlening houdt onder meer de correcte registratie van de profiel-aanvraag. De persoonsgegevens van de klant zijn uitermate belangrijk voor de Vleeshouwerij. De Vleeshouwerij maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens van de klant gebeurt voor doeleinden en rechtsgronden zoals beschreven in de Privacyverklaring van de Vleeshouwerij. De Privacyverklaring kan opgevraagd worden bij de in de winkel, via de Klantendienst of online. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden.

De klant heeft een recht van inzage, kopie, verbetering, schrapping, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar (tegen bepaalde verwerkingen, zoals direct marketing) alsook het recht een beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen. Meer informatie betreffende deze rechten en de uitoefening ervan kan in de Privacyverklaring teruggevonden worden. Ten slotte heeft de klant ook het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, welke in België de Gegevensbeschermingsautoriteit is De gegevens van de klant kunnen gebruikt worden om aan de klant direct marketing-berichten te versturen via (elektronische) post in overeenstemming met de geldende wetgeving teneinde aan de klant diensten en producten voor te stellen en hem op de hoogte te brengen van nieuws en acties binnen de Vleeshouwerij. De klant kan zich te allen tijde tegen deze verwerking verzetten conform de instructies in de relevante elektronische berichten of zoals uiteengezet in de Privacyverklaring.

 

Versie 14 augustus 2018