Privacy & Cookies

Privacy- & Cookieverklaring

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:, Vleeshouwerij d’Entrecôte Borgloon BVBA, met maatschappelijke zetel te B-3590 Diepenbeek, Wasserijstraat 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0697.723.572. Het BTW-nummer van de Vleeshouwerij is: BE 0697.723.572 (hierna: “de WEBSHOP”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1. De WEBSHOP leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. De WEBSHOP stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is de WEBSHOP. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres, surfgedrag;
 • Categorie 2: jouw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel jouw profielafbeelding);
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies: zie overzicht;
 • Categorie 5: jouw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. De WEBSHOP kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens jouw registratie en gebruik van de Website;

 

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

WEBSHOP zal de bij jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van de WEBSHOP om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van jouw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze webshop en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: functionele en niet-functionele cookies met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Jij bent niet verplicht om jouw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan de WEBSHOP jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de WEBSHOP, haar producten en/of diensten. De WEBSHOP kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door de WEBSHOP bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van de WEBSHOP, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien de WEBSHOP failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van de WEBSHOP geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

De WEBSHOP zal in redelijkheid pogen jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat de WEBSHOP jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

De WEBSHOP zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de WEBSHOP jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De WEBSHOP zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de WEBSHOP en jou.

 

Artikel 5 – Jouw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Jij hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Jouw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om Jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de WEBSHOP. Daarnaast heb je steeds het recht om Ons te verzoeken Jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@vleeshouwerijdentrecote.be, per post naar de WEBSHOP, Wasserijstraat 2, 3590 Diepenbeek (B) of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Jouw Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan de WEBSHOP aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Jouw login en code te voorkomen. Jij bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Jouw computer, IP-adres en van Jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Je kan steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

 

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van WEBSHOP en geplaatst op de harde schijf van Jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

WordPress

Cookie Beschrijving
wordpress_test_cookie WordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren.
wordpress_sec_ Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_logged_in_ Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_xxxxx WordPress gebruikt deze cookies om uw authenticatiegegevens op te slaan en hun gebruik is beperkt tot het gedeelte van de beheerdersconsole.
wp-settings-xxxxx,wp-settings-time-xxxx WordPress gebruikt deze cookie om uw weergave van de beheerinterface en mogelijk ook de hoofdsite-interface aan te passen.

Woocommerce

Cookie Beschrijving
woocommerce_items_in_cart

Registreert of er items zijn in het WooCommerce-winkelwagentje
woocommerce_cart_hash Slaat een gecodeerde reeks op die de inhoud van het WooCommerce-winkelwagentje vertegenwoordigt
wp_woocommerce_session_bb6cfcd0299a59b25c820e22eb5cbe0b De cookie bevat informatie die de vervaltijd van de klant en de sessie identificeert.
wc_fragments Niet geclassificeerd
woocommerce_recently_viewed Bevat een array van maximaal 15 recent bekeken producten.

Functionele cookies zijn cookies die een functionele rol binnen een site of dienst spelen en daarom noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de dienst. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Bijvoorbeeld maar niet beperkt tot een winkelwagentje, een login onthouden, beveiliging, afspelen van beeld of geluid, of vastleggen dat een ander cookie wel of niet mag worden gezet.

Niet functionele cookies

Google Analytics

Cookie Beschrijving
__utma Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmb Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmc Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmz Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
PREF Gebruikt om gebruikers voorrang te bewaren, zoals gekozen taal of andere aanpassingen.
SID’ of ‘HSID’

Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang.

 

Niet-functionele cookies

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij dragen niet bij tot de louter technische ondersteuning van de website.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics

 

9.4. Jouw toestemming:

Bij jouw eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus jouw toestemming intrekken.

Je kan de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Je kan tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@vleeshouwerijdentrecote.be, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.

Meer informatie over cookies vind je tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/